Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BETER DAK HELMOND B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 76832295 

U kunt deze hier downloaden


Artikel 1. DEFINITIES 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Beter Dak Helmond. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.beterdakhelmond.nl, worden bij iedere offerte/opdrachtbevestiging overhandigd en worden op verzoek gratis toegezonden; 

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Beter Dak Helmond niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Beter Dak Helmond is bevestigd; 

4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Beter Dak Helmond ter kennis heeft gebracht en Beter Dak Helmond alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. 

Artikel 2. OFFERTE en OVEREENKOMST 

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Beter Dak Helmond de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdracht-bevestiging) heeft geaccepteerd door een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Beter Dak Helmond er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan; 

2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Beter Dak Helmond desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht; 

3. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Beter Dak Helmond niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW); 

4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden; 

a. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen de wederpartij en Beter Dak Helmond zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag;
b. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk; 

c. Op basis van nacalculatie: Installatie/montage vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren/nacalculatie; 

5. In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven:
A. De plaats en een omschrijving van het werk;
B. Volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd en wie de vergunning verzorgd;
C. Het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
D. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
E. Of Beter Dak Helmond de afwerking van bijvoorbeeld een dakkapel (stucwerk, gipsplaat, MDF- of kunststof profiel en of andere materialen) verzorgd of dit wordt verzorgd door de wederpartij;
6. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Beter Dak Helmond in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;
7. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Beter Dak Helmond zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Beter Dak Helmond. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Beter Dak Helmond naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Beter Dak Helmond gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Beter Dak Helmond gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen van minimaal € 1.500,00. 

Artikel 3. MEERWERK 

1. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht - van welke aard dan ook - moeten schriftelijk door Beter Dak Helmond bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van (op)levering komt door een wijziging te vervallen; 

2. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Beter Dak Helmond als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen. 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Beter Dak Helmond zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Beter Dak Helmond de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Beter Dak Helmond tijdig kan beschikken over: 

a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). Beter Dak Helmond aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend; 

 

Algemene voorwaarden Beter Dak Helmond pag. 1 van 4 

b. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werkklaar en schoon te zijn. Mocht Beter Dak Helmond bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Beter Dak Helmond gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel; 

c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
d. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water; 

e. De door Beter Dak Helmond benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;
Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:
f. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; 

2. Indien tijdens de montage blijkt dat er constructieve elementen zijn – die tijdens het inmeten niet gezien konden worden door bijvoorbeeld aftimmeringen – en die op de dag van montage niet verwijderd kunnen worden (bijvoorbeeld: stalen constructies, (water)leidingen, elektra, asbest) en vervangen worden door een constructief correcte oplossing worden de kosten die nodig zijn dit alsnog te herstellen doorberekend aan de wederpartij; 

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Beter Dak Helmond het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, Waarvan Beter Dak Helmond aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Beter Dak Helmond worden verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Beter Dak Helmond verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Beter Dak Helmond is niet aansprakelijk voor fouten in de door de wederpartij aangereikte tekeningen; 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Beter Dak Helmond de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Beter Dak Helmond gerechtigd de aanvangvan de vervolgwerkzaamheden opschorten; 

6. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montagekosten; 

7. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorg dragen voor afvoer;
8. Beter Dak Helmond zal voor het verticale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken van het op het werk aanwezige lieren en bouwliften met bediening. Beter Dak Helmond mag op het dak stoken waarbij de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen door de wederpartij zijn getroffen. Alle extra kosten voor het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen, komen ten laste van de wederpartij; 9. Wanneer na demontage blijkt dat (delen van) het dak of de constructie rot zijn (onvoorziene omstandigheid), kan Beter Dak Helmond de reparaties tegen meerkosten uitvoeren; 

10. Tijdens de werkzaamheden kunnen grote hoeveelheden stof vrijkomen in de omgeving van het dak. Beter Dak Helmond is niet gehouden tot enig herstel/schoonmaken als gevolg van het 

vrijgekomen stof. 

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING 

1. De in de opdrachtbevestiging genoemde/ overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Beter Dak Helmond schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen; 

2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Beter Dak Helmond kan wordentoegerekend; 

- wederpartij jegens Beter Dak Helmond tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij Beter Dak Helmond niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen. 

Artikel 6. PRIJZEN en BETALING 

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Beter Dak Helmond in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; 

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Beter Dak Helmond gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade; 

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
4. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur, en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg; 

5. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Beter Dak Helmond alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag; 

6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW). 

Artikel 7. ANNULERING 

1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Beter Dak Helmond ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Beter Dak Helmond ten gevolge van de annulering geleden schade; 

2. Annulering van een speciale bestelling / maatwerk of nadat Beter Dak Helmond met uitvoering van de order is begonnen, is niet mogelijk. 

 

Algemene voorwaarden Beter Dak Helmond pag. 2 van 4 

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Alle door Beter Dak Helmond geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Beter Dak Helmond totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen; 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren; 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Beter Dak Helmond zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen; 4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven; 

5. Voor het geval dat Beter Dak Helmond haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Beter Dak Helmond of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Beter Dak Helmond zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Artikel 9. RECLAMES EN GARANTIE 

1. Beter Dak Helmond garandeert dat voor alle door hem geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant/leverancier. Beter Dak Helmond garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn; 

2. Geeft een fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Beter Dak Helmond eveneens geen garantie verstrekt;
3. Verkeert de fabrikant in staat van faillissement, dan komt de fabrieksgarantie te vervallen; 

4. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Beter Dak Helmond in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door hem uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 10 jaar op de werkzaamheden. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden; 

5. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;
6. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Beter Dak Helmond. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beter Dak Helmond in staat is adequaat te reageren. Beter Dak Helmond zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding; 

7. Indien een klacht gegrond is, zal Beter Dak Helmond de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt; 

6. Wanneer de wederpartij materialen ter beschikking stelt of Beter Dak Helmond op verzoek van de wederpartij met gebruikte materialen werkt, wordt geen garantie verstrekt;
7. Reclame is niet mogelijk indien: 

- Een steiger wordt met bevestigingsmaterialen bevestigd aan de gevel 

van het gebouw van de wederpartij waardoor gaten ontstaan welke later weer worden opgevuld. Het risico van deze bevestigingen en de beschadiging aan het gebouw komen voor rekening van de wederpartij; 

- verzakte gordingen of dakplaten die reeds in de onderconstructie aanwezig waren blijven ook zichtbaar na het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking waardoor Beter Dak Helmond niet verantwoordelijk is voor een effen dak; 

- er schade ontstaat terwijl Beter Dak Helmond de kwaliteit van een constructie/dak heeft afgekeurd en de wederpartij desondanks de opdracht heeft verstrekt;
- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; 

- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Beter Dak Helmond; 

- wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen jegens Beter Dak Helmond (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
- zonder schriftelijke toestemming van Beter Dak Helmond door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht. 

Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Beter Dak Helmond is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: 

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden; 

- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
- een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd. Beter Dak Helmond hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;
2. Voorts is Beter Dak Helmond bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Beter Dak Helmond op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Beter Dak Helmond de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. Beter Dak Helmond behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 11. OPNEMING, (GOED)KEURING EN RISICO
OVERGANG
1. Wederpartij is verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Beter Dak Helmond in goede staat heeft ontvangen;
2. Opneming/oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 

 

Algemene voorwaarden Beter Dak Helmond pag. 3 van 4 

binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Beter Dak Helmond en strekt ertoe, te constateren of Beter Dak Helmond aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan. De wederpartij ondertekent ter goedkeuring de onderliggende werkbon; 

3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte; 

4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;
5. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht. 

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Beter Dak Helmond is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten; 

2. Beter Dak Helmond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
3. De aansprakelijkheid van Beter Dak Helmond voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Beter Dak Helmond in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Beter Dak Helmond om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding; 

4. Wederpartij dient Beter Dak Helmond altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
5. Beter Dak Helmond is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; 

6. Beter Dak Helmond is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als gevolg van:
- schending van octrooien, licenties, andere industriële / intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden; 

- beschadigingen ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout aantastend ongedierte en dergelijke;
- achteraf gebleken bouwkundige gebreken aan de onderconstructie of omringende constructie waardoor schade zoals inwatering, vocht, oneffenheid van de onderconstructie, etc. ontstaat. 

Artikel 13. OVERMACHT 

1. Ingeval van overmacht is Beter Dak Helmond gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn; 

2. Onder “overmacht” aan de zijde van Beter Dak Helmond wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Beter Dak Helmond tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten 

gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Beter Dak Helmond, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken; 

3. Beter Dak Helmond kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Beter Dak Helmond. 

Artikel 14. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN
PRIVACYBELEID
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. Beter Dak Helmond verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Beter Dak Helmond wettelijk verplicht is te bewaren. Beter Dak Helmond is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Beter Dak Helmond wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Beter Dak Helmond is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Beter Dak Helmond. Beter Dak Helmond mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
5. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. 

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID 

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert. 

 

Algemene voorwaarden Beter Dak Helmond pag. 4 van 4 

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van Beter Dak Helmond is de plaats waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens Beter Dak Helmond moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten; 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Beter Dak Helmond is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; 

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Beter Dak Helmond gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter; 

4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd in april 2022 bij de Kamer van Koophandel. 

 

Algemene voorwaarden Beter Dak Helmond 

pag. 5 van 4